Zásady, smernice a nariadenia

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Štatút Krízového štábu obce Nálepkovo 153kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rokovací poriadok OZ 547kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vnútorná smernica č.5/2019 o verejnom obstarávaní 1,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vnútorná smernica č.2/2019 o konflikte záujmov vo verejnom obstarávaní 288kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady odmeňovania poslancov 2019 165kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vnútorná smernica č. 1/2019 195kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Nálepkovo zo 07.12.2018 122kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica č. 4/2017 o verejnom obstarávaní 1,39MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica č. 4/2017 pre vykonanie inventarizácie 487kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica č. 3/2017 o verejnom obstarávaní
1,38MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nálepkovo 165kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady o cenách obecných pozemkov pri ich predaji a o určení cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo 269kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica č. 2/2016 o postupe pri verejnom obstarávaní 284kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Nálepkovo 1,95kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nálepkovo 157kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Požiarny poriadok obce 653kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 48,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica č. 1/2015 - Interný predpis pre verejné obstarávanie 84kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica pre systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov 702kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Smernica č. 2/2013 Evidovanie, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku 79kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady a odmeňovanie členov ZPOZ 41kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady pre používanie motorových vozidiel 43kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady vybavovania sťažností obcou Nálepkovo 44kB
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk