Všeobecne záväzné nariadenia obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ v rátane školských zariadení 85kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 5/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 155kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 4/2019 o čistote a poriadku 174kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 3/2019 umiestňovanie plagátov pri voľbách 92,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Nálepkovo pre rok 2019
113kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo 452kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nálepkovo 484kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 3/2018 - NEPLATNÉ 89,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 3/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov-1 93,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 2/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene a jej súčastí na území obce Nálepkovo 183kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 1/2018 o financovaní MŠ a školských zariadení - NEPLATNÉ 94,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 12/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 184kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN obce Nálepkovo o obecnej polícii číslo 11/2017 61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 12/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 - návrh - NEPLATNÉ 368kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok č. 1 k VZN o vymedzení základných úloh Obecnej polície, zriadenej v obci Nálepkovo 42kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 10/2016, ktorým sa ruší VZN č. 30/1997 66kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska 1,26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 8/2016 o zápise povinnej školskej dochádzky 88kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 175kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 6/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení - NEPLATNÉ 89kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 5/2016 o miestnom referende 128kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nálepkovo 2,26MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2016 - NEPLATNÉ 1,62MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha VZN 3/2016 Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 190kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 2/2015 o verejných a kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo 95kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 1/2015 o obecnej polícii 68kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok 1 k VZN č. 17/2014 77kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prílohy k VZN č. 17/2014 639kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo 117kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 15/2013 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí 70kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 12/2012 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov 85kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok 2 k VZN č. 10/2012 509kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok 1 k VZN 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu 93kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n.o. v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo 159kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 9/2012 o kronike obce Nálepkovo 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie PRÍLOHA 1 k VZN 8/2012 19kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nálepkovo - NEPLATNÉ 26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 7/2012 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školskej jedálni 37kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie DODATOK 1 k VZN 6/2011 106kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 6/2011 Povodňový plán záchranných prác obce Nálepkovo 536kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie DODATOK 1 k VZN 4/2011 83,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 4/2011 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou v Nálepkove vrátane školských zariadení 36kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 3/2011 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Nálepkovo 37kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Nálepkovo 31kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 15/2010 o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani na verejných priestranstvách - NEPLATNÉ 28kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 14/2010 Prevádzkový poriadok pohrebiska - NEPLATNÉ 51kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 13/2010 o podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Nálepkovo - NEPLATNÉ 40kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 8/2008 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Nálepkovo v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 775kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 6/2007 Trhový poriadok 1,94MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 3/2007 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately text HTM* VZN 3/2007 47kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 26/2006 o odpadoch 746kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 24/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 2,31MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 22/2005o dočasnom obmedzovaní alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 1,16MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie DODATOK 2 k VZN 17/2004 69kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 17/2004 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Nálepkovo
a DODATOK 1
556kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 12/2004 o správnych poplatkoch 1,82MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 3/2003 o menších obecných službách vykonávaných na území obce Nálepkovo 1,55MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 55/2002 o podmienkach chovu a držania domácich, úžitkových a iných zvierat v katastrálnom území obce Nálepkovo 2,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 39/1999 o schválení územného plánu sídelného útvaru Nálepkovo 1,45MB
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk