Úradná tabuľa

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Miera triedenia odpadov 837kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 129kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie – Delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR 20kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu 19kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby prezidenta SR 111kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 1/2019 - návrh 1,31MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 2. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 17.01.2019 663kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 2. zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 17.01.2019 338kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program odpadového hospodárstva obce Nálepkovo na roky 2016 – 2020 – Návrh 1,91MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie UPOZORNENIE pre občanov
Tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť súčasne s každou žiadosťou, ktorú predkladáte Obecnému úradu.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
96,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka OÚ Gelnica - Ochrana biotopu tetrova hluchaňa - 19.12.2018 o 10:00 hod. 839kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka OÚ Gelnica - Ochrana biotopu tetrova hluchaňa - 19.12.2018 o 11:00 hod. 1,24MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 07.12.2018 245kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 07.12.2018 245kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam 397kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk 142kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 92,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o vyhlásení výberového konania Nálepkovo - 20. 11. 2018 262kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozhodnutie, zo dňa 22.10.2018 63,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia 209kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 31. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 15.10.2018 - Návrh 397kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SNV odvolanie ČZNVP 215kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 31. zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 28.09.2018 564kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Nálepkove 151kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nálepkovo 58,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nálepkovo 101kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 31. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 28.09.2018 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Triedenie odpadu 243kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby 2018 53,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 134kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie ku dňu 10.11.2018 18kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia pre voliča - 1
Informácia pre voliča - 2
28,7kB
30,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 3/2018 89,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie 52,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Opis projektu 128kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 30. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 14.08.2018 ( neplánované ) 53kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 3 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov-1 93,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o počte obyvateľov v Nálepkove 13,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 30. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 13.08.2018 145kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o uložení písomností 26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o uložení písomností 29,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o uložení písomností 29,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predloženie cenovej ponuky VO zberný dvor - 2018 90,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 29. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.06.2018 160kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 15. 06. 2018 od 12:00 hod do odvolania
Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce
SNV vyhl. ČZNVP
219kB
630kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 28 zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 29.05.2018 122kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva rozšírenie kamerového systému 66,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.1 Identifikačné údaje 17,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.2 Návrh uchádzača 39,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.3 Cenová ponuka s popisom 88,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie obce Nálepkovo o zaslaní záverečného stanoviska dokumentu 34,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP1-2018/006299 1,48MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 27. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 29.03.2018 1,14MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 27. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.03.2018 117kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka (návrh) na 27. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.03.2018 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, stavebný dozor 290kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, projektový manažer 256kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 26. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 29.01.2018 400kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 26. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.01.2018 (mimoriadne) 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 25. a) zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 08.01.2018 149kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o financovaní MŠ a školských zariadení 94,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 25. a) rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 08.01.2018 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na pracovné rokovanie 560kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 25. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 15.12.2017 257kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 25. rokovanie OZ, dňa 15.12.2017 90kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník prepravy od 1.11.2017 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 184kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenie voľby HK obce Nálepkovo 80kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka 116kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 114kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet 2018 125kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce Nálepkovo 555kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 101kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 321kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - Návrh na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 125kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN obce Nálepkovo o obecnej polícii číslo 11/2017 61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 12/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 - návrh 368kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb do VUC konané dňa 4.11.2017 20kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok č.1 k VZN 46kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - Návrh na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 109kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča
61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Nálepkovo na II. polrok 2017 (zverejnené 20.06.2017) 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce Nálepkovo 852kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo pre rok 2017 538kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh - VZN č. 11/2017 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Nálepkovo 615kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie URSO rozhodnutie o výške cien za pitnú a odpadovú vodu 238kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty nižšieho štandardu 22,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty bežného štandardu 21,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Akčný plán 1,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo 152kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Geografický popis Košického samosprávneho kraja 54,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SWOT analýza mikroregiónu hnileckej doliny 72,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrny prehľad cieľov, opatrení a aktivít 73,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projektové súhrny - formulár k vyplneniu 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Základné údaje o obci 43,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Fotodokumentácia 4,04MB
obalka Nálepkovo
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk