Úradná tabuľa

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka (návrh) na 27. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.03.2018 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, stavebný dozor 290kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, projektový manažer 256kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 26. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 29.01.2018 400kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 26. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.01.2018 (mimoriadne) 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 25. a) zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 08.01.2018 149kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o financovaní MŠ a školských zariadení 94,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 25. a) rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 08.01.2018 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na pracovné rokovanie 560kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 25. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 15.12.2017 257kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 25. rokovanie OZ, dňa 15.12.2017 90kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník prepravy od 1.11.2017 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 184kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenie voľby HK obce Nálepkovo 80kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka 116kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 114kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet 2018 125kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce Nálepkovo 555kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 101kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 321kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - Návrh na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 125kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN obce Nálepkovo o obecnej polícii číslo 11/2017 61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 12/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 - návrh 368kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb do VUC konané dňa 4.11.2017 20kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok č.1 k VZN 46kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - Návrh na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 109kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča
61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Nálepkovo na II. polrok 2017 (zverejnené 20.06.2017) 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce Nálepkovo 852kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo pre rok 2017 538kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh - VZN č. 11/2017 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Nálepkovo 615kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie URSO rozhodnutie o výške cien za pitnú a odpadovú vodu 238kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty nižšieho štandardu 22,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty bežného štandardu 21,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Akčný plán 1,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo 152kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Geografický popis Košického samosprávneho kraja 54,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SWOT analýza mikroregiónu hnileckej doliny 72,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrny prehľad cieľov, opatrení a aktivít 73,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projektové súhrny - formulár k vyplneniu 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Základné údaje o obci 43,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Fotodokumentácia 4,04MB
obalka Nálepkovo
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk