Tlačiva

PDF-formát dokumentu na stiahnutie UPOZORNENIE pre občanov
Tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť súčasne s každou žiadosťou, ktorú predkladáte Obecnému úradu.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
96,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 190kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o podujatí 8,25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ohlásenie drobnej stavby. 33kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prehlásenie stavebného dozoru. 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia. 30kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o súhlas s umiestnením a začatím užívania stavby MZZO. 36kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ohlásenie odstránenia drobnej stavby. 26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia. 24kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o povolenie terénnych úprav. 31kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu. 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla. 30,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre miestne a účelové komunikácie. 32kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ohlásenie odstránenia informačného (reklamného, propagačného) zariadenia. 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby. 35kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o stavebné povolenie. 32kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác). 29kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňu. 22kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby. 30kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o stavebné povolenie pre miestne a účelové komunikácie. 31kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o vyjadrenie ku zriadeniu vodnej stavby - žumpy, studne. 22kB
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk