Projekty obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Podpora predprimárneho vzdelávania 213kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projekt: Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepkovo 185kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 1 - projekt - poriad. služba 301kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 2 - projekt - TSP 351kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 3 - projekt - zberný dvor 132kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 4 - projekt - MŠ - Grun 187kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 5 - projekt - športový areál 61,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 6 - projekt - OcU 468kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 7 - projekt MŠ - stručný opis projektu 282kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 8 - projekt - kam. syst. 570kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č. 9 - projekt - predprim. vzdel 132kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Sprievodca NP PRIM Príloha č.11 OP LZ 212kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projekt - Terénna sociálna práca 356kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Miestna občianska poriadková služba 301kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Opis projektu 128kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam projektov - rok 2017 132kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam projektov - rok 2016 102kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam spracovaných žiadostí na získanie finančných príspevkov a dotácií pre obec Nálepkovo 4. štvrťrok  2015 353kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam spracovaných žiadostí na získanie finančných príspevkov a dotácií pre obec Nálepkovo 3. štvrťrok  2015 347kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam spracovaných žiadostí na získanie finančných príspevkov a dotácií pre obec Nálepkovo 2. štvrťrok  2015 33,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o realizácii projektu - "Bezpečný kamerový systém - predchádzanie kriminality v obci Nálepkovo" 313kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam spracovaných žiadostí o získanie finančných príspevkov a dotácií pre obec Nálepkovo 1. štvrťrok  2015 54,2kB
Zoznam spracovaných žiadostí o získanie finančných príspevkov
a dotácií pre obec Nálepkovo
1. štvrťrok  2015
P.
č.
Organizácia Názov
projektu
Účel Počet
pracov-
ných miest

Výška dotácie
v Eur

Spolu-
financo-
vanie
obce

(v Eur)  
% podiel

Stav
1 ÚPSVaR AČ – príspevok podľa § 52 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení v znení  neskorších predpisov

Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť
formou
menších obecných služieb
pre obce
Obdobie realizácie od 1.1.2015 do 30.6.2015

24

Max.
9 795,--
(+ ďalšie príspevky
65,30 Eur/os., 56,60 Eur/os.
UoZ opätovne zaradený na AČ)

5% z 
uplatne-
ných výdavkov

Schválený
v
realizácii

2 ÚPSVaR AČ – príspevok podľa § 52 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení v znení  neskorších predpisov

Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť
formou
menších obecných služieb
pre obce
Obdobie realizácie od 1.2.2015 do 31.7.2015

23

Max.
10 230,--
(+ ďalšie príspevky
68,20 Eur/os.,
56,60 Eur/os. UoZ opätovne zaradený na AČ)

5% z 
uplatne-
ných výdavkov

Schválený
v
realizácii

3 ÚPSVaR AČ – príspevok podľa § 52 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení v znení  neskorších predpisov

Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť
formou
menších obecných služieb
pre obce
Obdobie realizácie od 1.3.2015 do 31.8.2015

24

Max. 10 230,--
(+ ďalšie príspevky
68,20 Eur/os.,
56,60 Eur/os. UoZ opätovne zaradený na AČ)

5% z 
uplatne-
ných výdavkov

Schválený
v
realizácii

4 ÚPSVaR Príspevok podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. Koordinovanie aktivačných služieb 3 - -

Schválený
v
realizácii

5 ÚPSVaR Príspevok podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. Menšie obecné služby 46 - -

Schválený
v
realizácii

6 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Aktualizácia Územného plánu obce Nálepkovo (zmeny a doplnky Návrh zmien a doplnkov územného
plánu obce Nálepkovo
0 18 000,-- 20% V štádiu spracova-
nia
7 ÚPSVaR

Zriadenie chránenej dielne  v rámci § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.

Zriadenie chránenej dielne  -  zamestnanie dvoch
osôb so ZŤP
2

V štádiu spracovania

V štádiu spracova-
nia

V štádiu spracova-
nia
8 ÚPSVaR Žiadosť o poskytnutie  finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest – § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 5/2005 Tvorba pracovných miest pre dve znevýhodnené UoZ 
- profesia:  upratovačka
2 6 897,72,-- 50% V štádiu spracova-
nia
9 ÚPSVaR Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestne a reg. zamestnanosti  podľa § 50j zákona č. 5/2004 Tvorba pracovných miest pre dve znevýhodnené UoZ 
- profesia:  upratovačka
2 7 787,52,-- 1 946,88,--

Vrátený z ÚPSVaR z dôvodu výhod-
nejších podmienok v rámci
iného §

10 ÚPSVaR Žiadosť o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona č. 5/2004

Absolventská prax pre dve profesie:
- Výkon práce spojenej s 
pestovateľskou činnosťou a ochranou lesa
- Činnosti spojené s pomocnými stavebnými prácami

2

65% zo sumy životného minima/
mesačne/
osoba

0,--

Zaslaný

schválený,
v
realizácii

11 ÚPSVaR Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov

Tvorba 17 prac. miest  v profesiách
- Pomocný pracovník v lesníctve
- Pomocník občianskej hliadky

17

52 306,62,--

(95%)

5%

uplatne-
ných výdavkov

Zaslaný

schválený,
v
realizácii
12 Ministerstvo financií SR Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR – individuálne potreby obcí Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nálepkovo v počte 90 bodových miest, v časti obce II. a III. Hámor, Záhajnica - 8 100,-- 900,-- Zaslaný
13 ÚPSVaR Požiadavka na rekvalifikáciu v rámci národného projektu REPAS „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce .....“ Rekvalifikácia
- Školenie budúcich 7 zamestnancov – údržba a obsluha krovinorezov
- - - Zaslaný
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk