Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM):
  predseda Ján Kalafus
  tajomník Jarmila Lapšanská
  členovia Bc. Daša Baniaková
    Patrik Bobák
    Jarmila Pocklanová
    Dušan Slivka
    Ján Soveľ
    Irena Majorová
    Silvia Štullerová
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP):
  predseda Jana Pronská
  tajomník Vladimír Labuda
  členovia Marián Čarnický
    Štefan Czölder
    JUDr. Jaroslav Mesarčík
    Jana Králová
    Rudolf Novotný
    Irena Majorová
    Ivan Rusnák
    Jozef Král
 
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ):
  predseda Ján Kalafus
  tajomník Ingrid Kolarčíková
  členovia Marián Čarnický
    Patrik Bobák
    Ján Soveľ
    František Podolinský
    Jozef Küffer
    Štefan Štuller
    Mgr. Katarína Plencnerová
    Jozef Šaršaň
    Tomáš Suržin
    Ondrej Klekner
    Branislav Macko
    Dominik Vartovník
    Slavomír Vartovník
 
Komisia sociálna a bytová (KSaB):
  predseda Ondrej Klekner
  tajomník Anna Bobáková
  členovia Bc. Daša Baniaková
    Patrik Bobák
    Jarmila Pocklanová
    Jana Králová
    Irena Majorová
    Silvia Štullerová
    PaedDr. Ján Štuller
    Ivana Galliková
 
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP):
  predseda Jarmila Pocklanová
  tajomník Ing. Adriana Starinská
  členovia Marián Čarnický
    Ján Kalafus
    Ondrej Klekner
    Ján Soveľ
    Irena Majorová
    JUDr. Jaroslav Mesarčík
    Jozef Šaršaň
    Tomáš Suržin
    Jozef Pocklan
    Anna Kolesárová
 
Komisia pre vybavovanie sťažností (KVS):
  predseda Ján Plencner
  tajomník Ondrej Klekner
  člen Ján Soveľ
  náhradník Jarmila Pocklanová
  náhradník Ján Kalafus
  náhradník Marián Čarnický
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu (KOVZ):
  predseda Ján Kalafus
  tajomník Jarmila Pocklanová
  člen Bc. Daša Baniaková
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk